Våra etiska regler, Code of Conduct

Genom Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag fastställs vissa huvudprinciper som gäller all verksamhet inom ovan nämnda bolag. Code of Conduct fungerar som vägledning för hur alla medarbetare på Fastighetsmästaren med ingående koncernbolag ska agera

Principerna gäller enligt följande

– Medarbetarnas uppträdande
– Bekämpning av korruption och mutor
– Efterlevnad av konkurrenslagstiftningen (spelregler på marknaden)
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag relationer med kunder och leverantörer
– Arbetsplatsförhållanden på Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag samlade ansvar

Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag Code of Conduct stöder bolagets värderingar och kompletteras av bolagets policys, regler och riktlinjer. Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag Code of Conduct är den del av anställningsvillkoren hos bolaget

Medarbetarnas uppträdande

– Inom Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag följer vi lagar och förordningar.
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag förväntar sig att medarbetare uppträder enligt bolagets värderingar gällande ärlighet, entreprenörskap, ansvar och kvalitet
– På de områden där varken lagstiftning eller bestämmelser reglerar personligt uppförande, måste varje anställd använda sunt förnuft och lämplig försiktighet
– Vid varje tveksamhet ska medarbetaren fråga sin chef eller annan ansvarig.
– Medarbetare ska undvika aktiviteter som strider mot Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag intressen, och är skyldiga att informera sin chef om potentiella intressekonflikter
– Kollegor, kunder och andra affärspartners måste behandlas med respekt och rättvisa

På Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag accepteras inte

– diskriminering och kränkande särbehandling, däribland sexuella trakasserier
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag medarbetare ska utföra sitt arbete utan påverkan av alkohol eller droger

Bekämpning av korruption och mutor

– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag är emot alla former av korruption och mutor och arbetar aktivt för att bekämpa sådana fenomen
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag konkurrerar om affärer på rättvisa villkor och enbart på tjänstemeriter
– Oberoende av lokal praxis är det aldrig tillåtet att ta emot personlig ersättning eller andra former av mutor från kunder, leverantörer eller offentliga tjänstemän
– Det är oacceptabelt att ta emot gåvor av ringa värde och som har ett affärsrelaterat syfte

Efterlevnad av konkurrenslagstiftning (spelregler på marknaden)

– En av grundstenarna i Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag affärsmässighet är att följa marknadens spelregler
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag arrangerar eller ingår inte i karteller för prisbildning, fördelning av tjänster eller uppdelning av marknader med konkurrenter
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag ägnar sig inte åt anbudsmanipulationer med konkurrenter
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag diskuterar inte konkurrensfrågor (såsom prissättning, rabatter, bonusar, försäljningsvillkor osv) med konkurrenter

Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag relationer med kunder och leverantörer

– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag säkerställer att dess leverantörer, kunder och andra affärspartners känner till Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag Code of Conduct
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag levererar tjänster i enlighet med överenskomna nivåer för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö hos kunderna
– Kundens integritet respekteras och tillgängliga uppgifter skyddas
– Kundklagomål hanteras på ett effektivt sätt och ses som ett värdefullt bidrag till ett ständigt förbättringsarbete för en hög servicenivå

Arbetsplatsförhållanden på Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag

– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag säkerställer skäliga arbetsvillkor för sina medarbetare och tillämpar lämpliga hälso- och säkerhetsnormer
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag tolererar inte någon form av diskriminering mot medarbetare när det gäller anställning och sysselsättning. Alla medarbetare ska behandlas rättvist och lika
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag respekterar föreningsfriheten och rätten att teckna kollektivavtal. Alla medarbetare har rätt att gå med i, och bilda, fackföreningar
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag använder sig inte av tvångsarbete
– I enlighet med internationella konventioner anställer inte Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag barn
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag erbjuder rimliga löner i enlighet med lokala avtal och föreskrifter
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag stöder införandet och upprätthållandet av minimilöner
– Medarbetare erbjuds utbildningsmöjligheter relevant för den tjänst de innehar
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag respekterar medarbetarnas integritet och skyddar därmed deras lagrade persondata.

Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag samlade ansvar

– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag har undertecknat Förenta Nationernas ”Global Contact” och följer de tio principerna i denna.
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag respekterar, stöder och främjar mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s (International Labour Organisations) kärnkonventioner.
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag bedriver sin verksamhet i enlighet med god affärssed
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag strävar efter att ständigt minska de ogynsamma miljöeffekterna av verksamheten
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag agerar som en god företagsmedborgare i alla de samhällen verksamhet bedrivs.
– De sociala, miljömässiga och etiska åtaganden som Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag har, ska genomsyra samtliga kontakter med kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter
– Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag värderingar

Ärlighet                              Entreprenörsskap
Vi respekterar                      Vi agerar

Ansvar                                Kvalitet
Vi bryr oss om                     Vi gör det vi lovar

Om du upptäcker en överträdelse av Fastighetsmästaren AB med ingående koncernbolag Code of Conduct eller något annat olämpligt uppträdande bör du första hand informera din närmaste chef, personalchef eller VD.